Kurumsal

Kâr Dağıtım Politikası

sharebutton

Sompo Japan Sigorta, Şirket hedefleri ile Şirket grup stratejisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak kar dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımı sırasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasındaki denge korunmakta olup, kar dağıtım kararının verilmesinde yasal kayıtlarda bulunan dağıtıma konu kaynakların yeterliliği, karlılık, nakit durumu, sermaye gereksinimi ve finansman politikaları dikkate alınmaktadır.

Şirkette kar dağıtımına, Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul takdiri ile karar verilmektedir. Safi karın bir kısmının veya tamamını gelecek yıla veya fevkalade yedek akçeye nakledilmesi, dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca gerekli ayırmaları yaptıktan sonra, kalan şirket kazancı üzerinde tasarruf hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu teklifinden bağımsızdır.

Kar dağıtımı meri mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan dönem net karı ve dağıtılabilir kar üzerinden yapılmaktadır. Tutar, kanuni ve ihtiyarı yedek akçelerle, kanun ve esas sözleşme hükümlerince ayrılması gerekli diğer paralar safi kardan ayrıldıktan sonra belirlenmektedir.

Kar dağıtımı sürecinde tahakkuk eden kârın bir defada veya birkaç taksitte ödenmesi mümkündür.

Kar dağıtımına ilişkin hususlar, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve faaliyet raporunda belirtilerek Bilgi Açıklama Politikası çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.