Kurumsal

Etik Kurallar

sharebutton

Davranış Kuralları ve Etik Politikası

Davranış Kuralları çalışanlara, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında uymak durumunda oldukları temel yasal yükümlülükler, müşterek değerler ve etik gereklilikler konusunda belirli bilgiler ve rehberlik sağlamaktadır.

Tüm Sompo Japan Sigorta (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) çalışanlarının, şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm kanuni ve denetleyici mevzuat ile dâhili talimatları gözetmeleri gerekmektedir. Çalışanlar, Şirketin itibarını korumakla ve Şirkete zarar verebilecek her türlü davranış ve eylemden sakınmakla yükümlüdür.

 

 • Menfaat ve Hediyelerin Kabulü
 • Şirket mensuplarının, Şirket tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilgilenen veya bu faaliyetlere karşı ticari ilgi içerisinde oldukları bilinen diğer şahıslarla ve/veya kuruluşlarla (bundan böyle “İlgili Şahıslar” olarak anılacaktır) olan ilişkilerini profesyonel seviyede ve eşit mesafede tutmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, tüm Şirket mensuplarının, bu gibi İlgili Şahıslara yönelik, sosyal ve/veya profesyonel anlamda kabul edilemez olarak algılanabilecek ya da yorumlanabilecek davranışlardan ve/veya ilişkilerden kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir.

  Şirket mensuplarının, herhangi bir İlgili Şahsa yönelik olarak her ne sebeple olursa olsun aşağıdaki davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır:

 1. Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen herhangi bir menfaat (nakit para, ticari kazanç veya benzeri) sunulması veya kabul edilmesi;
 2. Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen herhangi bir ağırlama ve/veya hediye (bu gibi herhangi bir ağırlama ve/veya hediyenin bedelsiz ya da özel düşük bir bedel karşılığında) sunulması veya kabul edilmesi
 3. Herhangi bir Şirket mensubunun ya da İlgili tarafın, yukarıdaki (1) ve (2) sayılı fıkralarda yasaklanmış fiillere teşvik edilmesi ve
 4. Makul genel iş uygulamaları kapsamına aykırı her türlü davranış.
 • Ayrımcılık Yapmama
 • Tüm çalışanlarımızın, tüm bireylerin kişisel haysiyetini, mahremiyetini ve kişilik haklarını gözetmelerini beklemekteyiz. Şirketimiz bünyesinde herhangi bir ayrımcılığa (yaş, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, ırk ve din temelli olmak üzere) cinsel tacize, diğer kişisel taciz türlerine ya da tahkir edici davranışlara, herhangi bir yıldırmaya, şiddete veya tehdide müsamaha gösterilmemektedir.

  Şirket mensuplarının, tüm şahıslara yönelik olarak karşılıklı saygı temelinde bir davranış tarzı benimsemesi gerekmekte olup, hiçbir Şirket mensubu hiçbir şahsa karşı her ne sebeple olursa olsun ayrımcılık yapmayacaktır.

 • Çıkar Çatışmaları
 • Şirket mensuplarının, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları gerekmektedir. Şirket mensuplarının, kişisel menfaatleri için Şirket bünyesindeki işlerinden ve/veya pozisyonlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Çalışanların, Şirketin ve mensuplarının çıkarlarını en üstte tutma kabiliyetlerine engel olabilecek ve hatta böyle bir görünüm arz edebilecek her türlü faaliyete, ilgiye veya ilişkiye bu hassasiyet içerisinde yaklaşmaları gerekmektedir. Kaçınılmaz kişisel çıkar çatışmalarının birim müdürlerine açıklanması gerekmektedir. Tereddütlü durumlarda konunun Uyum Bölümüne havale edilmesi gerekmektedir.

 • Gizlilik ve Bilgilerin Korunması
 1. Şirket mensuplarının, Şirketin herhangi bir Gizli Bilgisini (aşağıda tanımlandığı üzere) ve Ticari Sırrını (aşağıda tanımlandığı üzere) ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır. “Ticari Sırlar”, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir araştırma ve geliştirme planı, satın alma planı, pazarlama veya satış planı, müşteri listesi, finansal veri, maliyet ve fiyat bilgisi ve sair işe ilişkin kayıtlar içerisinde yer alan bilgiler ile makul çerçevede bunlar ile ilgili her türlü konsept ve fikirleri (sözlü veya yazılı), bilgisayar donanım ve yazılım yöntemlerini, formülleri, teknikleri, know-how’ı, keşifleri, kavramları ve fikirleri içine almaktadır. “Gizli Bilgiler”, her türlü Ticari Sırlar, sır mahiyetindeki veya gizli mahiyetteki faaliyetler, süreçler, muameleler veya Şirketin ya da herhangi bir iştirakinin ya da bağlı kuruluşlarının organizasyonuna, ticari faaliyetine, finansmanına, işlemlerine ya da işlerine ilişkin her türlü bilgi manasına gelmektedir.
 2. Şirket mensuplarının, görevleri icabı öğrenmiş olabilecekleri herhangi bir Gizli Bilgiyi ve Ticari Sırrı ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır.
 • Şirket Varlıklarının Korunması
 • Şirket varlıkları, maddi varlık ve malların yanı sıra maddi olmayan unsurları (yazılım ürünleri gibi fikri mülkiyete tâbi unsurlar), bilgileri ve çalışanlarımızın fikir ve bilgi birikimlerini de içine almaktadır. Her çalışanımız, yalnızca kabul edilebilir iş amaçları doğrultusunda kullanılabilecek ve hiçbir surette yasadışı amaçlara yönelik olarak kullanılmaması gereken söz konusu kurumsal varlıkları korumakla sorumludur.

 • Bilgi ve İletişimin Bütünlüğü ve Doğruluğu
 • Gerek dâhili kullanıma gerekse de harici iletişime yönelik tüm kayıt ve raporların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Bu husus, şirketin iş geliştirme faaliyetleri ile mali durumuna ilişkin diğer raporların yanı sıra, özellikle muhasebe ve hesap kayıtları açısından geçerlilik arz etmektedir.

  Yalnızca Yönetim Kurulu üyeleri ya da açıkça yetkilendirilmiş çalışanlar medyaya resmi açıklamalarda bulunabilir veya medya ya da hissedarlar ile iletişim kurabilir. Şirket dışından gelen bilgi taleplerinin, belirtilen çalışanlara yönlendirilmesi gerekmektedir.

  Hiçbir Şirket mensubunun, Şirketin ve Hissedarlarının çıkarlarına aykırılık teşkil edebilecek veya bunlarla çatışabilecek herhangi bir davranış ya da eylem içerisinde olmaması gerekmektedir.

 • Kanunlara Uygunluk
 • Şirket mensuplarının, görevlerini yerine getirirken tüm meri kanun ve/veya yönetmelikleri eksiksiz biçimde gözetmeleri gerekmektedir. Herhangi bir eylemin hukuka uygunluğu konusunda bir kuşku oluştuğu takdirde, ilgili çalışanın, konuyu derhal müdürüne ya da Hukuk Bölümüne danışması gerekmektedir. Hiçbir çalışan her ne sebeple olursa olsun yasadışı ya da ahlaka aykırı bir eylem içerisine girmeyecek ya da başkalarına doğrudan veya dolaylı olarak bu doğrultuda bir talimatta ve/veya teşvikte bulunmayacaktır.

 • Mesleki Davranış Kuralları ve Etik Politikası İhlallerinin Önlenmesi
 • Bu politika içerisinde ortaya konan Mesleki Davranış Kuralları açısından muhtemel bir ihlal teşkil edebilecek herhangi bir durum ya da koşul ortaya çıktığı takdirde, her Şirket mensubunun durumu (En yakın amirine veya Şirket tarafından bu gibi durum ve konuları ele almak üzere görevlendirilmiş diğer şahıslara ve/veya kurullara) bildirerek söz konusu şahıs ya da kurullara danışması ve bu gibi konu ve durumları, herhangi bir Mesleki Davranış Kuralları ihlalinin önüne geçme doğrultusunda ele alması gerekmektedir.

 • Usulsüzlüklerin Bildirilmesi
 • Şirket mensupları, acenteleri ve müşteriler dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir tarafa ilişkin bir usulsüzlük tespit eden veya böyle bir usulsüzlükten haberdar olan Şirket mensuplarının, konuya ilişkin hareket tarzının benimsenmesi açısından konuyu derhal Kurumsal Yönetim Bölümüne bildirmeleri gerekmektedir. Usulsüzlük tespit edildiği takdirde, ilgili taraf Mesleki Davranış Kuralları ve Etik Politikası çerçevesinde disiplin cezasına tâbi tutulacaktır.

 • Davranış Kuralları ve Etik Politikasının Yönetimi
 • Şirketin Davranış Kurallarına ve Etik Politikasına uyumu Kurumsal Yönetim Bölümünce gözetilmektedir.

 • Gözden Geçirme ve Değişiklikler
 • Yönetim Kurulu, Davranış Kuralları ve Etik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.