Kurumsal

Bilgi Açıklama Politikası

sharebutton
 • Bilgi Açıklama Politikasının Amacı
 • Bilgi açıklama politikamızın amacı, ticari sırlar dışındaki bilgilerin, hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve diğer ilişkili taraflarca zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve eşit koşullarda paylaşılmasının sağlanmasıdır.

 • Açıklama İçerikleri
 • Şirket, Sigortacılık Kanunu, bu kanuna ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ve diğer açıklamaları, genel Kabul görmüş muhasebe standartlerı ile Kurumsal Yönetim prensiplerini gözeterek kamuoyu ile paylaşır.

 • Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
 • Belirtilen amaca hizmet etmesi adına, kamuoyunun bilgilendirilmesi aşağıda ifade edilen kanallardan sağlanmaktadır.

 1. Kurumsal İnternet Sitesi: Şirketimiz kurumsal internet sitesi meri mevzuata uygun olarak, kamuoyunu ve tüm ilişkili tarafları doğru ve anlaşılır biçimde bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.
 2. İnternet sitemizde “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte belirtilen zorunlu içeriğin yanı sıra; aşağıdaki bilgiler yayımlanmaktadır;

 1. Türkçe ve İngilizce olarak Şirkete ilişkin kurumsal bilgiler
 2. Şirketin ticaret sicili ile ilgili ayrıntılar
 3. Ana Sözleşme
 4. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler- Değişiklikleri müteakip güncellenir
 5. Faaliyet Raporları –Yıllık güncellenir
 6. Dipnotlar dâhil olmak üzere cari yıl ile son beş yılı kapsayan bağımsız denetim raporları ve mali raporlar
 7. Şirketin Misyonu ve Vizyonu
 1. Basın Açıklamaları: Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemektedir, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.
 2. Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılır.
 3. Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya duyurulabilir.
 • Bilgi Açıklama Politikasının Yönetimi
 • Bilgi Açıklama Politikasının yönetiminden Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumludur.

 • Gözden Geçirme ve Değişiklikler
 • Yönetim Kurulu Bilgi Açıklama Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.